مهندس خراسانی

متخصص شبکه و فناوری اطلاعات سازمانی

MS server 2012 MCSE

۸ فروردین ۱۴۰۱