مهندس خراسانی

متخصص شبکه و فناوری اطلاعات سازمانی

Mikrotik MTCWE

۸ فروردین ۱۴۰۱