مهندس خراسانی

متخصص شبکه و فناوری اطلاعات سازمانی

Mikrotik MTCNA

۸ فروردین ۱۴۰۱