مهندس خراسانی

متخصص شبکه و فناوری اطلاعات سازمانی

Linux LPIC2

۱۴ فروردین ۱۴۰۲