مهندس خراسانی

متخصص شبکه و فناوری اطلاعات سازمانی

Linux LPIC1

۱۴ فروردین ۱۴۰۲