مهندس خراسانی

متخصص شبکه و فناوری اطلاعات سازمانی

Cisco CCNA V3

۸ فروردین ۱۴۰۱