مهندس خراسانی

متخصص شبکه و فناوری اطلاعات سازمانی

تکنسین فیبر نوری

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲